Regulamin promocji 11-18. lipca 2019

Regulamin promocji 11-18. lipca 2019 2019-07-11T20:17:55+00:00
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „ZNIŻKA 150 zł”.
 2. Organizatorem Promocji jest FEEL WELL EWINGA PIĘKOŚ, SAMER TARCHA siedzibą w Gdyni (kod: 81-524), adres: Ul. Balladyny 1B. Promocja jest prowadzona w ośrodku Balt-tur Feel Well Resort w Jastrzębiej Górze, przy ul. Pendereckiego 6.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.07.2019 r. i trwa do 18.07.2019 r. lub do wyprzedania wszystkich miejsc noclegowych w ramach promocji.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, dotyczy ona każdego zarezerwowanego I opłaconego turnusu tygodniowego.
 5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi zniżki za rezerwację na termin od 11.07 do 31.08 w wysokości 150 zł.
 6. Warunkiem przystąpienia do promocji jest rezerwacja pobytu podczas turnusu tygodniowego w sezonie wysokim – trwającym do 31.08. – I opłacenie jej w nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie licząc od dnia wprowadzenia rezerwacji w ośrodku.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie turnusów w ramach pobytu odchudzająco-kondycyjnego I jest skierowana do osób, które otrzymały wiadomość telefonicznie lub mailowo z ośrodka Balt-tur.
 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 10. Promocja kierowana jest do klientów ośrodka Balt-tur będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail jastrzebiagora@balt-tur.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 16. Pomocje nie łączą się.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.